New Page 1
Welcome to www.sirichai25.com :: Sirichai 25 is of High Quality Cashew Nut. No.1 selling cashew nut in THAILAND and Sirichai Goat Milk   
CONTACT US
Mah Boonkrong Sirichai 25 Marketing Co., Ltd.
1093, 1095 Pattanakarn Road., Suanluang Subdistrict,
Suanluang District, Bangkok, Thailand, 10250
Tel : +66 2319 1061-4
Fax : +66 2720 0939
Email : info@sirichai25.com
 
ช่องทางการชำระเงิน
ท่านสามารถชำระผ่านช่องทางการโอนเงินได้ดังนี้
บัญชีธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี: 727-2-71777-4
ประเภท: ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี: บริษัท มาบุญครองศิริชัย 25 มาร์เก็ตติ้ง
สาขา: พัฒนาการ20
เมื่อท่านได้ทำการโอนเงินแล้วให้ท่านดำเนินการต่อดังนี้
หากท่านสะดวกเรื่องการ Fax กรุณาทำการ Fax ใบโอนเงิน มายังหมายเลข 02-720-0939 หรือ 02-720-0938 เพื่อทำการยื่นยันการโอนเงิน
หากท่านไม่สะดวกเรื่องการ Fax อาจทำการโทรแจ้งการโอนเงิน กับทางเจ้าหน้าเพื่อดำเนินการตรวจสอบ สามารถโทรแจ้งได้ที่เบอร์ 085-810-5187 หรือเบอร์ 02-319-1061
** หมายเหตุ:
- ลูกค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดค่าขนส่ง 40 บาท
- ลูกค้าต่างจังหวัด เรียกเก็บเงินค่าขนส่งปลายทาง โดยระบุบช่องทางความสะดวก เรื่องการับของ เช่น ทางไปรษณีย์ หรือส่งฝากรถเมลล์ หรือส่งฝากรถไฟ โดยแจ้งทางแบบฟอร์มการสั่งซื้อ หรือแบบฟอร์มในหน้าติดต่อเรา
Please use this form to contact us for the
general topics or related inquiries.
* Subject : 
* Name : 
Company : 
* Tel : 
* E-mail : 
* Message : 
 
 
MAP
Mah Boonkrong Sirichai 25 Marketing Co., Ltd.
1093, 1095 Pattanakarn Road., Suanluang Subdistrict,
Suanluang District, Bangkok, Thailand, 10250
Tel. +66 2319 1061-4,  Fax. +66 2720 0939
Email: info@sirichai25.com
HOME | COMPANY PROFILE | PRODUCTS | NEWS | CONTACT US
visitor : 00001168
Copyright 2012 : Sirichai25.com